Menswaardige huisvesting

Bhimadole Development Society

Bouw van privé-toiletten

In de dorpen rond Eluru is bij zeer weinig woningen een toilet voorzien. Hierdoor ontlasten de bewoners zich in openlucht, net buiten het dorp. Vrouwen moeten wachten tot het donker is, zodat ze niet gezien worden door de andere bewoners.

Dit is onhygiënisch en zorgt voor een vluggere verspreiding van ziektes. Voor vrouwen is dit ook gevaarlijk: vaak worden zij net op dat moment slachtoffer van verkrachting.

We zijn daarom in 2015 gestart met de bouw van de eerste 80 private toiletten (waarbij voldoende ruimte is om ook als wasplaats te dienen). Over enkele jaren zou ieder gezin in de 4 dorpen rond Eluru zo een privaat toilet moeten hebben.

De gezinnen worden zelf ook ingeschakeld en moeten akkoord gaan om zelf voor de bouw in te staan. Ze mogen hulp van dorpsgenoten inroepen en worden begeleid door The Bhimadole Development Society die de nodige bouwmaterialen aanlevert.

De Indische overheid betaalt een gedeelte van de kost voor de bouw van toiletten en kent de subsidie maar toe als de aanvrager kan bewijzen dat hij het volledig toilet kan betalen. Side by Side India betaalt per toilet 150 euro, de families dragen bij door te helpen bij de bouw van de toiletten en zo de kost te beperken.

Aansluitend bij de bouw van de toiletten worden in de dorpen vormingsactiviteiten georganiseerd om de bewoners het belang en het gebruik van de toiletten bij te brengen.

Geschatte kosten: Om 40 toiletten te bouwen hebben we 6.000 euro nodig. Voorlichtingsprogramma’s rond het gebruik van de toiletten kosten 700 euro per jaar. In totaal willen we - gespreid over enkele jaren - 400 toiletten bouwen in vier dorpen. De totale kost hiervan is 60.000 euro.

Waterleidingen en drinkbaar water in de woningen

Veel arme gezinnen leven in zeer ongezonde omstandigheden. In of bij hun hut of woning beschikken ze niet over stromend water en bovendien is in het ganse dorp vaak geen drinkbaar water beschikbaar, tenzij de bewoners hier (in verhouding tot hun inkomen) veel voor betalen. Door deze omstandigheden moeten ze het stellen met ongezond water, dat ze met emmers uit een waterput moeten halen.

We willen, gespreid over enkele jaren, ervoor zorgen dat alle woningen in de vier dorpen aangesloten zijn op een leiding met drinkbaar water.

Geschatte kosten: Om voor de vier dorpen drinkbaar leidingwater in alle woningen te kunnen voorzien, hebben we 46.000 euro nodig.

 

Iswar Sankalpa

Iswar Sankalpa is een non-profitorganisatie die in 2007 van start ging met als doel de 'vergeten' en 'onaanraakbare' bevolkingsgroep te bereiken, die van de daklozen met psychosociale beperkingen, in de straten van Kolkata. Iswar Sankalpa werkt samen met de begunstigden, de relevante belanghebbenden en de gemeenschap om duurzame veranderingen teweeg te brengen in de openbare geestelijke gezondheidszorgsystemen. Zij begeleiden tegelijkertijd mensen met psychische gezondheidsproblemen naar een productief leven en zorgen voor empowerment en reïntegratie in de reguliere samenleving. Dit beïnvloedt het algemene stigma en de discriminatie ten opzichte van geestelijke gezondheid, wat leidt tot een positieve verandering in de houding van het publiek, naar een samenleving die psychische aandoeningen niet behandelt als de "andere" maar deze met zorg omarmt.

Iswar Sankalpa heeft volgende doelstellingen:

 • De toegang tot gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning voor daklozen met een psychosociale handicap vergroten via een netwerk van gemeenschapszorgverleners.
 • Daklozen met een psychosociale handicap de mogelijkheid bieden om diensten te krijgen van institutionele zorg, kinderdagverblijven en / of op straat en een voorziening bieden voor langdurig verblijf voor mensen die niet door hun familie kunnen worden verzorgd.
 • Het bieden van toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg voor de armen in de stad, verweven met eerstelijnsgezondheidszorg, in een poging om vroege identificatie, bewustmaking, het aanpakken van stigma's en het voorkomen van dakloosheid te vergemakkelijken.
 • Informatie- en gegevensbeheer gebruiken om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren.
 • Een efficiënt en effectief gebruik van menselijke, fiscale en materiële middelen maximaliseren.

De oprichters van Iswar Sankalpa hebben als visie het waarborgen van waardigheid en algemeen welzijn van personen met psychosociale handicaps. Hun missie is tweeledig:

 • Op een humane manier een helpende hand bieden aan mensen met psychosociale handicaps, in het bijzonder aan degenen uit kansarme delen van de samenleving.
 • Mensen met psychosociale handicaps en geestelijke gezondheidsproblemen in staat stellen hun rechten te verwerven.

Enkele van de projecten die Iswar Sankalpa uitvoert zijn:

 1. NAYA DAUR (2007): Dit is het vlaggenschipprogramma van Iswar Sankalpa voor de gemeenschap. Het is een uitwisselinsprogramma waarbij het team samen met vrijwillige gemeenschapsverzorgers gezondheidsdiensten verstrekt aan daklozen met psychosociale handicaps. Via het Naya Daur programma werden meer dan duizend mensen bereikt.
 2. SARBARI (2010): Een speciaal opvangtehuis voor dakloze vrouwen in de stad met een psychosociaal probleem, dat een veilige en therapeutische omgeving biedt voor hun herstel en rehabilitatie, met een beroepsopleiding als een van die mogelijkheden. Sinds het begin van Sarbari heeft het onderdak geboden aan meer dan vijfhonderd vrouwen.
 3. MARUDYAN (2015): Nachtopvang voor dakloze mannen in de stad met een psychosociale handicap die werd opgericht met het groeiende inzicht dat de mannen op straat ook kwetsbaar zijn voor misbruik en behoefte hebben aan een therapeutische ruimte om een bijdrage te kunnen leveren en als productieve leden van de samenleving te kunnen dienen. Naast hun begeleidingssessies worden de mannen hier betrokken bij een verscheidenheid van activiteiten. In het kader van Marudyan zijn honderddrieëntwintig mannen opgevangen.
 4. OPVANGCENTRA: Iswar Sankalpa heeft twee opvangcentra, één in Keoratala en de andere in het politiebureau van Hastings. Deze centra fungeren als dagverzorgingscentra voor mensen die op straat leven om voedsel, onderdak, hygiënische voorzieningen en toegang tot rehabilitatieactiviteiten te krijgen, inclusief, maar niet beperkt tot functionele alfabetiseringslessen en andere activiteiten.
 5. URBAN MENTAL HEALTH PROGRAMME (2012): Dit is een programma in samenwerking met de Kolkata Municipal Corporation en functioneert in drie wijkgezondheidscentra van Kolkata. Het doel van dit project is de geestelijke gezondheidszorg te integreren in de eerstelijnsgezondheidszorgcentra, waardoor niet alleen de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt, maar ook indirect het stigma wordt weggenomen dat in onze samenleving met de geestelijke gezondheidszorg wordt geassocieerd.
 6. REINTEGRATIE: Dit programma is gericht op de reïntegratie van de begunstigden in de gemeenschap of hereniging met hun familie. Met dit in gedachten richt het zich op drie brede gebieden:
  • Beroepsopleiding en het verwerven van vaardigheden om in het levensonderhoud te voorzien
  • Hereniging met hun familie
  • Bij gebrek aan familie, hervestiging in de gemeenschap
 7. NAYAGRAM (2016): Dit is een woongemeenschap voor vrouwen uit het opvangtehuis die niet naar huis kunnen terugkeren omdat hun familie onvindbaar is, of hun familie om eender welke reden niet bereid is hen terug te nemen.

Ondersteund leven in gemeenschap voor dakloze vrouwen met een psychosociale beperking

 

Nayagram is een project voor begeleid wonen in Uttar Kashipur, een klein dorp gelegen tussen groene glooiende velden en dicht gebladerte in West-Bengalen, 30 km ten oosten van Kolkata. Het programma is het resultaat van een gerichte focusgroep waarin dakloze vrouwen met een psychosociale beperking, die in een opvangtehuis in Kolkata woonden, hun wens uitspraken om in open velden te werken en leven, weg van het alledaagse stadsleven.

Veel vrouwen uit plattelandsgebieden worden dakloos en raken letterlijk de weg kwijt in het complexe stadsleven in India, vanwege analfabetisme, psychische problemen, verwaarlozing, enz. Dankzij de geestelijke gezondheidszorg herstellen ze aanzienlijk, maar hun levenskwaliteit wordt ernstig aangetast wanneer ze dingen ondernemen of een leven proberen uit te bouwen dat in het niets te vergelijken valt met hun culturele ervaring op het platteland. Rehabilitatie betekent in essentie dat iemand terug naar huis kan of zich vestigt op een plaats waar eenzelfde soort cultuur geldt als thuis. Dat is ook bevorderlijk voor het geestelijk herstel.

Tegenwoordig leven de vrouwen in Nayagram in gemeenschap. Ze onderhouden hun huis, verzorgen tien geiten, twee koeien, een prachtige tuin en oogstten vruchten gekweekt op 23.760 m2 landbouwgrond. De vrouwen ondernemen verschillende activiteiten om een zinvol, doelgericht en aangenaam leven te leiden. Afgezien van de landbouw, houden ze zich bezig met het onderhouden van een prachtige kwekerij met bloeiende planten, een biologische compostput en de dieren, maken ze seizoensgebonden eetwaren zoals bora (linzenknoedels) die vervolgens worden verkocht, en voelen ze zo de helende kracht van de natuur om hen heen.

Op de lange termijn beoogt het programma zelfvoorzienend te worden, als plek waar vrouwen met een psychosociale beperking zullen samenwerken met vrouwen uit de gemeenschap van Uttar Kashipur om in hun levensonderhoud te voorzien en de verschillende activiteiten op Nayagram verder te zetten. De vrouwen in de hutjes rond Nayagram geven aan te willen leren naaien en kledij maken. Met die vaardigheden kunnen ze dan een onderneming starten en in hun eigen levensonderhoud voorzien. De inwoners van Nayagram hebben ook interesse getoond, de naaimachines zullen worden gebruikt voor training en productie.

 

Om deze reden wordt de eerste verdieping van het gebouw klaargestoomd om in een speciaal daarvoor uitgeruste ruimte meerdere mensen te ontvangen en te voorzien van trainingen, bijeenkomsten en groepsactiviteiten. Ter versterking van het programma worden ook woonvoorzieningen opgezet. Op de planning staat extra huisvesting voorzien voor het begeleid wonen programma om meer vrouwen onderdak te kunnen bieden. Dit zal de huidige capaciteit van onderdak voor dertien vrouwen vergroten naar onderdak voor twintig vrouwen.

Geschatte kosten: Om van Nayagram een stevig huis te maken voor levensonderhoudende activiteiten, alsook om de mensen van Uttar Kashipur en Nayagram deel te laten nemen aan deze zelfvoorzienende activiteiten, is een budget voorzien van 5.700 euro.