Onderwijs & vorming

Bhimadole Development Society

‘Education for All’ is het motto van de Indiase regering om leerplichtonderwijs tot 14 jaar echt te ondersteunen. In India hebben echter nog te veel kinderen niet de mogelijkheid om degelijk onderwijs te genieten. Volgens UNESCO geniet 50 % van de kinderen geen kleuteronderwijs, geniet 10 % van de kinderen geen basisonderwijs en start maar 60 % van de kinderen met secundair onderwijs. Bovendien laat de kwaliteit van het onderwijs vaak ook te wensen over omdat de lessen vaak door niet goed opgeleid personeel worden gegeven of omdat leerkrachten gewoon niet komen opdagen.

Door aan kinderen in India mogelijkheden te geven om kwaliteitsvol onderwijs te volgen, krijgen ze een kans om aan de armoede te ontsnappen. Een opleiding vergroot immers de mogelijkheid om later een degelijke job te vinden. Hierdoor kunnen armen hun lot in eigen handen nemen en wordt het verschil tussen rijk en arm kleiner. Side by Side India vzw wil een steentje bijdragen met volgende concrete projecten:

Sponsoring van schoolkinderen in Eluru

Sinds 2012 ondersteunt Side by Side India vzw 21 sponsorkinderen in de dorpjes van Eluru. Side by Side India  vzw betaalt voor die kinderen alle kosten die verbonden zijn aan het schoolgaan. De selectie van deze eerste groep kinderen gebeurde door Zuster Dionysia en de bestuursploeg van Side by Side India vzw
Op basis van de informatie in het sociaal onderzoek (zie 'doel'), konden we bewuster keuzes maken rond dit sponsorprogramma:

  • het is noodzakelijk zowel kinderen in het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs als kinderen in hoger onderwijs te steunen;
  • een betere opvolging van de schoolresultaten is nodig, om zo vlug mogelijk problemen op school aan te pakken en om vroegtijdige stopzetting van studies te vermijden;
  • we willen meer meisjes dan jongens ondersteunen om hun kansen op onderwijs te verhogen.

De opvolging van deze sponsorkinderen gebeurt door Rao. Hij is een sociaal werker die ter plaatse voor Side by Side India vzw werkt, onder supervisie van The Bhimadole Development Society van de Vincentian Fathers. Rao zorgt ervoor dat alle correspondentie en financiële steun naar ieder kind gaat en houdt ons op de hoogte van de noden van de sponsorkinderen en hun vorderingen op school.

De supervisie van dit sponsorproject gebeurt door Hubeje vzw en door de bestuursleden, die op regelmatige basis naar Eluru reizen. In 2014 breidden we de groep sponsorkinderen al uit tot 30. Vanaf juni 2016 steunen we 40 schoolkinderen. In juni 2017 breidden we de groep schoolkinderen nog eens uit tot 45. Op dit moment ondersteunen we nog steeds een 40-tal schoolkinderen en hun families.

Geschatte kosten: Het sponsoren van een sponsorkinderd in het lager onderwijs kost 20 euro per maand. Om een kind het hoger onderwijs te laten volgen kost dit 25 euro per maand. Om 20 kinderen lager of secundair onderwijs en 20 kinderen hoger onderwijs te laten volgen is zo jaarlijks 10.800 euro nodig.

Met deze bedragen betalen we voor hen de inschrijvingsgelden en schoolmaterialen, het schooluniform, de maaltijden op school, de kosten voor medische zorgen, eventuele kosten voor verblijf in een internaat en de begeleiding door de sociaal werker.

Extra vorming voor meisjes en vrouwen

In de dorpen die we ondersteunen, leven heel wat vrouwen die maar kort school liepen. Hierdoor leerden ze weinig vaardigheden en kunnen ze enkel in de landbouw, als dagloner bij grondeigenaars aan de slag. Ook al is dit zwaar werk, toch kunnen ze op die manier geen volwaardig inkomen verwerven. Deze vrouwen willen we helpen, door hen vaardigheden bij te brengen die hen in staat moeten stellen om in de dorpen winstgevende activiteiten te starten.

Door de verkoop van artisanale producten kunnen ze zelf instaan voor een extra inkomen, waarmee ze hun leefsituatie kunnen verbeteren. De verkoop van de producten kan op de lokale markt kunnen gebeuren, maar zou eventueel ook via Side by Side India vzw in België gerealiseerd worden.

Geschatte kosten: Verschillende reeksen naailessen zijn dorp per dorp afgerond, evenals borduren en sarees beschilderen was reeds aan de orde. Om deze projecten te ondersteunen is jaarlijks ongeveer 3.500 euro nodig.

Zomerklassen voor alle kinderen uit de 4 dorpen

Veel kinderen hebben extra ondersteuning nodig om de lessen vlot te kunnen volgen. Daarom worden tijdens de vakantie, van april tot juni, zomerklassen georganiseerd waaraan alle kinderen uit de dorpen kunnen aansluiten. Ze krijgen extra lessen wiskunde en Engels en leren ook meer over het gebruik van de computer. Dit helpt hen om tijdens het schooljaar de leerstof te verwerken.

Geschatte kosten: Om de zomerklassen te ondersteunen is jaarlijks ongeveer 1.000 euro nodig.

 

Iswar Sankalpa

Iswar Sankalpa is een non-profitorganisatie met als doel de 'vergeten' en 'onaanraakbare' bevolkingsgroep te bereiken, die van de daklozen met psychosociale beperkingen in de straten van Kolkata. Iswar Sankalpa werkt samen met de begunstigden, de relevante belanghebbenden en de gemeenschap om duurzame veranderingen teweeg te brengen in de openbare geestelijke gezondheidszorgsystemen. Zij begeleiden tegelijkertijd mensen met psychische gezondheidsproblemen naar een productief leven en zorgen voor empowerment en reïntegratie in de reguliere samenleving.

Crust and Core: Café cum Boutique

Officieel geopend op 21 februari 2017, als 'The Different Minds: Café cum boutique', nu hernoemd als 'Crust and Core' wordt gerund door onze 'Mind Champions'. Het café werkt als een ruimte waar de vrouwen hun gebakken goederen en voedselproducten die ze maken in de keuken van Sarbari (het opvanghuis voor dakloze vrouwen met een psychosociale handicap), evenals de boetiekproducten die worden gemaakt in de beroepsafdeling van Sarbari verkopen.

Dit streven is gericht op capaciteitsopbouw van de vrouwen uit het opvanghuis en hen economisch actief te maken. Op deze manier worden zij niet alleen financieel onafhankelijk, maar worden zij ook geholpen hun identiteit terug te vinden en een waardig leven te leiden. Ondertussen worden de vrouwen ook gereïntegreerd in de reguliere samenleving door hun werk en door hun communicatie met de klanten en andere leden die binnenkomen. 41 vrouwen die de strijd tegen geestesziekten hebben gewonnen, maken deel uit van dit project.

Met de bovenstaande doelstellingen in het achterhoofd werkt het café annex boetiek aan:

  • Het creëren van een ecosysteem dat het talent en de vaardigheden van mensen met een psychosociale handicap onder de aandacht brengt.
  • Het bieden van ruimte voor ontmoeting en dialoog met mensen met een psychosociale beperking en zo onweerlegbaar bewijs te leveren van de 'capaciteiten' van deze mensen.
  • Een bedrijf zijn dat inkomsten wil genereren door goederen en diensten te verkopen, eerder dan door subsidies en donaties.
  • Specifiek een verschil te maken in de mate van inzetbaarheid van personen met een psychosociale handicap.
  • Het opnieuw investeren van de winst in haar sociale missie.

Opleiding: De vrouwen die voor het Crust and Core project belangstelling tonen volgen een opleiding om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor het functioneren van het Café annex boetiek.

Voor de productie van de boetiekartikelen worden vrouwen opgeleid in de Vocational unit in Sarbari. Zij worden opgeleid in naaien, borduren, het maken van sieraden, het maken van tassen en handtassen, decoupage, enz. Na deze opleiding worden zij betrokken bij de productie van artikelen voor de boetiek. Dit is een doorlopend proces sinds de beroepsafdeling vorm heeft gekregen.

De vrouwen die belangstelling toonden voor het bakken en maken van banketbakkerswaren volgden in de loop van zes maanden verschillende soorten opleiding. Zij kregen een culinaire opleiding van chef-kok Chiradeep Pal, de heer Bapon Ghosh en mevrouw Rishika Bhansali. Ze hebben ook 34 sessies soft skills training gekregen over basis etiquette en communicatief Engels voor het werken in een professionele ruimte. Mevrouw Saswati Chatterjee heeft ook een tweedaagse opleiding over lichaamstaal aan de stagiairs gegeven.

De bovengenoemde trainingen werden geëvalueerd tijdens verschillende proeven die als onderdeel van de training in Sarbari en in het café werden georganiseerd voor personeel, familie en vrienden. Elke uitvoering was een leermoment voor hen, om hen meer op hun gemak te stellen in de rollen die zij als onderdeel van hun baan zouden gaan vervullen. Ze bezochten zelfs Palm's Cafe, Barista, Mrs. Magpie en Abarboi Shop om vertrouwd te raken met een café-omgeving en de nuances van cafébeheer te observeren.

Zelfs na hun formele opleiding is het leren voor het team een continu proces. Het omgaan met nieuwe bak- en braadapparatuur, het bijhouden van schema's, het in de gaten houden van de bestellingen, het inkopen van materiaal, het nauwkeurig volgen van het bereidingsproces en al het werk dat daarbij komt kijken, maakt dat zij zich nog dagelijks verder ontwikkelen.

Dankbetuiging: Iswar Sankalpa wenst Side by Side India hartelijk te danken voor hun hulp bij deze inspanningen. De financiële steun was een grote steun bij het opzetten van het café in de vorm van meubilair. Ook voor petten, schorten en dergelijke benodigdheden voor de vrouwen werd gezorgd.

Daarnaast werden de fondsen gebruikt voor studietoelagen voor de vrouwen wanneer zij een opleiding volgden. Dit hielp in hoge mate, aangezien de verstrekte studiebeurs als een positieve stimulans voor de vrouwen werkte en hen aanmoedigde zich meer in te spannen voor hun werk en hen een extra stimulans en doel gaf.

Al met al heeft de financiële steun van Side by Side India er in grote mate toe bijgedragen dat 'Crust and Core' een realiteit is geworden. De vrouwen die het café runnen hebben nu een bron van inkomsten en evolueren naar een meer onafhankelijke levensstijl waar ze door hun werk en communicatie met de klanten en met de teamleden een waardig leven kunnen leiden. Hun evolutie van geestesziekte en dakloosheid naar een fase waarin ze hun eigen waardige, onafhankelijke identiteit hebben, is een avontuur die het waard is te beleven en de financiële steun die Side by Side India heeft gegeven, wordt oprecht erkend.

 

Een dag in het leven van Aparna